Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Onderstaande voorwaarden zijn onverkort van toepassing op overeenkomsten met Business Immersion B.V; handelend onder de naam Business Immersion, een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid statutair gevestigd te Aronskelkweg 152 2555 GR te ‘s-Gravenhage, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 62058290.

Artikel 1: Begripsbepalingen

In deze voorwaarden wordt onder de volgende, met een beginhoofdletter vermelde begrippen, verstaan:

Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer onderhandelt over het verstrekken van een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden dan wel op enigerlei wijze aan Opdrachtnemer een Opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven.

Opdrachtnemer: Business Immersion B.V.

Opdracht: de door de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte opdracht voor dienstverlening ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of ten behoeve van een natuurlijke persoon en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Training/traject/opleiding: standaard of op maat groepsgewijze of individuele trainingen/opleidingen, Tools, bijeenkomsten, masteropleidingen en –modules, en waar Opdrachtgevers op individuele dan wel groepsgewijze basis op/aan kunnen inschrijven/deelnemen.

Tool: de (online) Vitality Mind Challenge®, de Commercial Mind Challenge® en de Entrepreneurs Mind Challenge®.

Onderzoek: onderzoek door Opdrachtnemer ten behoeve van individuele en groepen deelnemers van één organisatie of Opdrachtgever waarvoor separaat een offerte opgesteld wordt en ter zake waarvan tussen Partijen een Overeenkomst wordt gesloten.

Verificatie Gesprek: een (telefonisch/Skype) gesprek tussen met een door Opdrachtnemer gelicenseerde Coach en een individuele deelnemer-Opdrachtgever dan wel een individuele deelnemer van een Opdrachtgever waarin de resultaten van een door deze deelnemer gemaakte Tool worden besproken.

Startmoment van een training/traject/opleiding: het verzenden door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever van de bevestiging van deelname.

Startmoment van de opdracht: het verzenden door Opdrachtnemer van de inlogcode en paswoord van een Tool.

Annuleren/Verplaatsen: het beëindigen/verplaatsen van de opdracht voor een training/opleiding of verplaatsen van het startmoment van de opdracht.

Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer gezamenlijk.

Coaching: individuele begeleiding

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle met Opdrachtnemer tot stand gekomen overeenkomsten. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever, hoe dan ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.2 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 Indien deze voorwaarden tevens in een andere dan de Nederlandse taal zijn gesteld, zal in geval van een geschil daarover de Nederlandse versie bindend zijn.

 

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Training/traject/opleiding
De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever voor het volgen van een Training/Traject/Opleiding komt tot stand door acceptatie van de Opdrachtnemer van de Opdracht, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend op de volgende wijzen;

 • Door email bevestiging door Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever van diens in persoon, telefonische of per email verzonden, aanmelding of opdracht.
 • De Opdrachtgever heeft de verstrekte gegevens gebruikt om in te loggen bij de Tool;
 • De Opdrachtgever neemt is aanwezig bij een training/traject/opleiding;
 • De Opdrachtgever betaald de betreffende factuur;
 • Andere omstandigheden waaruit een persoon redelijkerwijs mag opmaken dat de Opdracht is geaccepteerd.

3..3 Niet-bindend karakter offerte
Alle aanbiedingen en offertes van Opdrachtnemer zijn niet bindend totdat tussen Partijen ter zake van die offerte een overeenkomst is gesloten.

 

Artikel 4: Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Opdrachtnemer is gerechtigd:

 1. het training- of opleidingsprogramma/traject tussentijds te wijzigen, om reden van herprogrammering en/of om reden van kwalitatieve verbetering;
 2. de planning van de training/opleiding voor wat betreft plaats en tijd te wijzigen;

4.2 Voor zover door Opdrachtnemer uitgebrachte offertes mede zijn gebaseerd op informatie die door de Opdrachtgever is verstrekt, staat deze ervoor in dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de geoffreerde werkzaamheden heeft verstrekt. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van professioneel vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

4.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van de door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.

4.4 Duur en afsluiting van een onderzoek

 1. Offertes voor onderzoek en/of trendanalyses van Opdrachtnemer zijn onlosmakelijk verbonden met de in het voorstel (van Opdrachtnemer) omschreven opzet van de werkzaamheden. Wijzigingen in de opzet, onder andere ten aanzien van omvang, fasering van het project, de methode, analyse en rapportering, die in overleg met de Opdrachtgever worden aangebracht, kunnen leiden tot aanpassing van de verschuldigde kosten.
 2. Indien tussentijdse wijziging in de uitvoering van het onderzoek ontstaat door feiten of omstandigheden die in de risicosfeer van de Opdrachtgever vallen, is Opdrachtnemer gerechtigd aanpassingen aan te brengen in de omschreven opzet voor het onderzoek indien dit voor de kwaliteit van de dienstverlening nodig is. Opdrachtnemer is gerechtigd de daaraan verbonden (meer)kosten aan de Opdrachtgever door te berekenen.
 3. Opdrachtnemer kan van tevoren slechts bij indicatie aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van een project zal zijn. Een overeengekomen termijn dan wel einddatum van de werkzaamheden en de rapportering is daarom niet bedoeld als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Een overeenkomst voor onderzoek en/of trendanalyse wordt altijd aangegaan voor een minimumtermijn en/of voor een minimumaantal (herhaling)metingen. Tenzij anders overeengekomen is een dergelijke overeenkomst niet tussentijds opzegbaar. Indien meerdere (herhaling)metingen zijn overeengekomen terwijl geen bepaalde termijn is afgesproken waarbinnen die zouden plaatsvinden, geldt een maximumtermijn van 24 maanden waarbinnen in elk geval een (herhaling)meting dient te zijn opgestart.
 6. Indien binnen de maximale termijn van het onderzoek de (herhaling)meting niet is opgestart door Opdrachtnemer, ondanks dat de Opdrachtgever daartoe door Opdrachtnemer in de gelegenheid is gesteld, zal Opdrachtnemer het tarief voor de (herhaling)meting factureren aan de Opdrachtgever. De prijs van een niet verrichte herhalingsmeting is, tenzij anders is overeengekomen, gelijk aan de prijs van de laatste in rekening gebrachte (herhaling)meting.
 7. Indien nog (herhaling)metingen openstaan, geldt de factuurdatum voor de laatst gezonden (herhaling)meting tevens als start van een nieuwe termijn als bedoeld in 4.3e.

 

Artikel 5: Annulering of verplaatsing

5.1 Overeenkomst op afstand
Indien Opdrachtgever een particulier is, heeft Opdrachtgever gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een training/opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de aanmelding.

5.2 Training/opleiding door de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever voor een training/opleiding heeft het recht deelname aan, of de opdracht voor een training/opleiding schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-maildatum of faxdatum.
 2. Bij annulering van de training/opleiding < 2 weken voor aanvang van de training/opleiding wordt 100% van alle kosten in rekening gebracht. Bij annulering van de training/opleiding > 2 weken voor aanvang van de training/opleiding wordt 50% van alle kosten in rekening gebracht. In beide gevallen zullen de literatuurkosten dan wel voorbereidingskosten zoals huur locatie, lunch, trainer kosten volledig worden doorberekend.
 3. Doorboeking >2 weken voor aanvang van de training/opleiding is eenmaal kosteloos, daarna 100% van de kosten.
 4. Bij doorboeking <2 weken voor aanvang van de training/opleiding, wordt eenmalig 50% van alle kosten in rekening gebracht. Daarna wordt 100% in rekening gebracht.
 5. Vervanging van een deelnemer op de reeds eerder vastgestelde training/opleiding is mogelijk mits het maken van de relevante Tool nog voor aanvang van de training kan plaatsvinden. Er wordt € 175,- administratiekosten in rekening gebracht.
 6. In geval de Opdrachtgever, dan wel de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, op het startmoment van de training/opleiding of na aanvang van de training/opleiding de deelname tussentijds beëindigt of anderszins niet (langer) aan de opleiding deelneemt, heeft de Opdrachtgever geen recht op terugbetaling of instroom in een andere training/opleiding.

5.3 Opdracht en/of onderzoek door de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever voor een Opdracht heeft het recht de Opdracht schriftelijk te annuleren. Als annuleringsdatum geldt de datum van het poststempel, e-mail- of faxdatum.
 2. Na de totstandkoming van de overeenkomst is het niet mogelijk om kosteloos te annuleren. Bij annulering voor de inwerkingtreding van de annuleringstermijn zal 10% van de opdrachtsom, met een maximum van € 200,- excl. BTW per uitvoering dag, aan administratiekosten in rekening worden gebracht.
 3. Annulering of wijziging van data door de Opdrachtgever kan tot 4 weken voor aanvang van de opdracht geschieden. Hierbij worden alleen de administratiekosten, zoals vermeld in artikel 6.3b in rekening gebracht.
 4. Bij annulering of wijziging tussen de 4 en 2 weken voor aanvang van de Opdracht is de Opdrachtgever verplicht 55% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 5. Bij annulering of wijziging tot 2 weken voor aanvang van de opdracht is de Opdrachtgever verplicht 75% van de overeengekomen opdrachtsom te vergoeden.
 6. Bij annulering of wijziging korter dan 2 weken voor aanvang van de opdracht dient 100% van de overeengekomen opdrachtsom te worden vergoed.
 7. De annuleringskosten zijn onmiddellijk verschuldigd en opeisbaar.

 

Artikel 5.4 Coaching

 1. Annulering van coaching door de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer, is tot 14 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching kosteloos.
 2. Bij annulering of wijziging tussen 14 werkdagen en 7 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 50% van het bedrag in rekening gebracht.
 3. Bij annulering of wijziging korter dan 7 werkdagen voorafgaand aan de start van coaching wordt 100% van het bedrag in rekening gebracht.

 

Artikel 6: Annulering of wijziging door Opdrachtnemer

Opdrachtnemer heeft het recht zonder opgave van redenen de training/opleiding of opdracht te annuleren of deelname van een Opdrachtgever dan wel de door Opdrachtgever aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Opdrachtnemer betaald bedrag.

 

Artikel 7: Prijzen

Prijzen zijn onverbindend tenzij opgenomen in een bevestiging zoals bedoeld in artikel 3.

 

Artikel 8: Betaling training/opleiding/Traject, opdrachten, onderzoek en trendanalyse

8.1. Opdrachtnemer brengt de door de Opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de verschuldigde vergoedingen te voldoen 7 dagen na factuurdatum, op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Voor speciale omstandigheden zoals lastminutes geldt dat de verschuldigde vergoeding voor aanvang van de training/opleiding voldaan moet zijn.

8.2. Bij deelname aan een mastermodule brengt Opdrachtnemer de door de Opdrachtgever verschuldigde opleidingsprijs in 1 termijn in rekening door middel van een factuur. De Opdrachtgever dient de factuur te voldoen binnen 7 dagen na factuurdatum op de door Opdrachtnemer aangegeven wijze, zonder dat Opdrachtgever zich kan beroepen op opschorting of verrekening wegens een (veronderstelde) tekortkoming in de uitvoering van de door Opdrachtnemer aanvaarde opdracht waarop de factuur betrekking heeft, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

8.3. De reis- en arrangements-/verblijfkosten in verband met deelname aan een training/opleiding/traject of opdracht zijn niet in de cursusprijs begrepen, tenzij uitdrukkelijk anders per email bevestigd.

8.4. Indien de Opdrachtgever de door Opdrachtnemer gezonden factu(u)r(en) niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij zonder enige ingebrekestelling in verzuim. Vanaf de vervaldag is Opdrachtnemer steeds gerechtigd de wettelijke rente en de daadwerkelijk gemaakte incassokosten dan wel juridische kosten in rekening te brengen, onverlet het recht van Opdrachtnemer op vergoeding van andere voor rekening van Opdrachtgever komende schade.

8.5. Indien Opdrachtgever in verzuim is als gevolg van niet-tijdige en/of onvolledige betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, daaronder begrepen het recht om deelname aan de training/opleiding te weigeren.

 

Artikel 9: Opschorting en ontbinding

Opdrachtnemer heeft het recht deelname van de Opdrachtgever dan wel van de door de Opdrachtgever aangewezen deelnemer aan een opleiding of (maatwerk)opdracht te weigeren of uitvoering van de Opdracht op te schorten, indien de Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

 

Artikel 10: Auteursrecht

10.1 Modellen, technieken, documenten, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de werkzaamheden en in het resultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van de Opdrachtnemer. Openbaarmaking kan alleen dan geschieden na verkregen toestemming van de Opdrachtnemer. Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in de eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Het auteursrecht op de door Opdrachtnemer uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainings- en opleidingsmateriaal berust bij Opdrachtnemer, tenzij een andere auteursrechthebbende op het werk zelf is aangegeven.

10.2 Het auteursrecht op alles wat voortkomt uit de werkzaamheden van Opdrachtnemer, waaronder maar niet beperkt tot voorstellen, rapporten, statistieken, onderzoeksgegevens, databestanden en andere bescheiden en gegenereerde gegevens, berust uitsluitend bij Opdrachtnemer tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Opdrachtnemer houdt tevens het recht de door uitvoering van werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

10.3 Alle rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot het online aanbod en/of de website van Opdrachtnemer behoren uitdrukkelijk en uitsluitend toe aan Opdrachtnemer. Opdrachtgever noch online deelnemer zijn bevoegd enig (onder)deel daarvan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer over te nemen en/of aan derden over te dragen en/of voor andere doeleinden te (doen) gebruiken dan die waarvoor Opdrachtnemer toestemming heeft verleend. Opdrachtnemer is bevoegd bij overtreding van het bepaalde in dit artikellid de (verdere) toegang tot het online platform aan Opdrachtgever te ontzeggen zonder gehouden te zijn tot enige restitutie. Opdrachtgever en/of de online deelnemer zijn in geval van overtreding aansprakelijk voor alle deswege voor Opdrachtnemer opkomende schade.

 

Artikel 11: Overname van personeel

De werknemers van Opdrachtnemer zijn tijdens het dienstverband en gedurende twee jaar na beëindiging van het dienstverband aan een concurrentiebeding gebonden, inhoudende dat zij geen werkzaamheden voor relaties van Opdrachtnemer mogen verrichten. Op grond daarvan is het de Opdrachtgever verboden om, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer, gedurende voornoemde periode (ex-)werknemers van Opdrachtnemer in dienst te nemen, dan wel op andere wijze, in welke juridische constructie dan ook, om niet of tegen betaling, gebruik te maken van hun diensten. Dit geldt ook voor de situatie, dat de ex-werknemer in dienst is bij een derde.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Opdrachtnemer spant zich in de gegeven Opdrachten naar beste inzicht en vermogen uit te voeren. Daarmee staat Opdrachtnemer in voor een goede kwaliteit van de uitvoering van de werkzaamheden.

12.2 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid jegens de Opdrachtgever voor enige schade behoudens in het geval haar aansprakelijkheidsverzekering de schade dekt en voor zover de verzekeraar in voorkomend geval tot uitkering overgaat.

12.3 Buiten de in lid 2 bedoelde gevallen is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat voor de schadeveroorzakende prestatie in rekening is gebracht, of, indien het een duurovereenkomst betreft, tot het factuurbedrag over een periode van 1 maand. In geen geval zal de schadevergoeding meer bedragen dan € 3.000, – excl. BTW.

12.4 Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie, wordt nadrukkelijk uitgesloten.

12.5 Opdrachtnemer zal nimmer aansprakelijk zijn voor schade, die het gevolg is van:

 1. Enige tekortkoming van de Opdrachtgever of de door Opdrachtgever aangewezen deelnemer(s) bij de naleving van zijn/hun verplichtingen, waaronder begrepen het verlenen van onvoldoende medewerking bij de uitvoering van de overeenkomst.
 2. Onjuiste en/of onvolledige en/of niet tijdig verstrekte gegevens door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid en volledigheid van de voor het project essentiële informatie.
 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor mogelijke gevolgschade van implementatie in de organisatie van Opdrachtgever, c.q. deelnemer van door deelnemer tijdens de opleiding geproduceerde examenwerkstukken, zoals plannen van aanpak, praktijkopdrachten e.d.

 

Artikel 13: Verwerking van persoonsgegevens

13.1 De grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst met deelnemer/Opdrachtgever zoals opgenomen in deze Algemene Leveringsvoorwaarden.

13.2 Het doel waarvoor wij persoonsgegevens verwerken is gerelateerd aan de dienstverlening van Business Immersion B.V., namelijk het ontwikkelen, onderhouden en verzorgen van training, opleiding, advisering, coaching en onderzoek, met als doel persoonlijke, team- en organisatieontwikkeling.

13.3 Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de deelnemer/Opdrachtgever worden verkregen worden door Opdrachtnemer strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacy wet- en regelgeving behandeld.

13.4 De onderzoeksgegevens die door Opdrachtnemer bij Opdrachtgever worden verkregen, worden mogelijk, in geanonimiseerde vorm, gebruikt voor (wetenschappelijke) onderzoeksactiviteiten. De gegevens kunnen aldus gepubliceerd worden, waarbij zonder uitdrukkelijke toestemming van de Opdrachtgever, geen melding wordt gemaakt van de exacte herkomst van de gegevens. Opdrachtgever verleent door het verlenen van de opdracht aan Opdrachtnemer tevens toestemming aan Opdrachtnemer voor het gebruik door Opdrachtnemer van de bij haar gegenereerde gegevens voor het hiervoor en in lid 2 omschreven doel.

13.5 Privacygegevens worden opgenomen in het klantenbestand van Opdrachtnemer en worden gebruikt om betrokkene op de hoogte te houden van opleidingen en overige producten en diensten van Opdrachtnemer. De gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld aan alle labels van Business Immersion met hetzelfde doel als waarvoor Opdrachtnemer de gegevens gebruikt. Indien deelnemer aangeeft geen prijs te stellen op toezending van informatie anders dan voor de eigen opleiding, dan wordt dit direct gerespecteerd en zullen de gegevens van de deelnemer hiervoor niet meer worden gebruikt.

13.6 Inzage, correctie en verwijdering

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Artikel 10 van het privacy statement geeft aan op welke wijze u van dit recht gebruik kunt maken.

13.7 De verwerking van persoonsgegevens levert informatie over het gebruik van de training en opleidingsdiensten en wordt dan ook benut voor het genereren van het niet tot de persoon herleidbare informatie in de vorm van statistische en andere overzichten voor beheer-, beleids- en onderzoeksdoeleinden.

13.8 Het gehele privacy statement kunt u vinden op de websites van de Business Immersion labels.

 

Artikel 14: Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

14.1 Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij:

 1. Met uitdrukkelijk gegeven toestemming van betrokkene.
 2. De wet hiertoe verplicht of de informatie verzocht wordt door het Openbaar Ministerie en/of de politie in het kader van de opsporing en vervolging van strafbare feiten.

15.2 Opdrachtnemer kan derden inschakelen om persoonsgegevens te bewerken/verwerken. Opdrachtnemer verplicht deze derden te handelen overeenkomstig de privacy voorwaarden van Opdrachtnemer, welke zijn vastgelegd in een document zoals bedoelt in de APV.

15.3 Persoonsgegevens worden niet verkocht aan derden.

 

Artikel 15: Geheimhouding

Naast de in 13.3 genoemde bepaling zijn beide partijen verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 16: Bijzondere voorwaarden opleidingen en –modules

16.1 Op de toewijzing van een licentie waardoor de Opdrachtgever gemachtigd wordt de tijdens de training geleerde techniek/Tool/methodiek toe te passen zijn de door de door Opdrachtnemer gehanteerde kwaliteitseisen van toepassing. Bij gebrek aan vertrouwen in voldoende kennis bij Opdrachtgever zal deze kennis via intervisie met In deze regeling is voor de opleiding gespecificeerd aan welke eisen de deelnemer voldaan moet hebben om recht te hebben op het diploma of het bewijs van deelname.

16.2 Wanneer een deelnemer de masteropleiding tijdelijk wil opschorten, dan kan dit, mits de opleiding afgerond kan worden binnen 6 maanden. De Opdrachtnemer kan niet garanderen dat nieuwe opleidingen gestart zijn of gestart worden binnen deze 6 maanden en kan niet garanderen dat bij lopende groepen nog plaats is (maximumaantal deelnemers). De administratiekosten bedragen € 350, – excl. BTW.

 

Artikel 17: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op iedere overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Den Haag.